Šumava - informace pro návštěvníky

Oblíbená turistická destinace

Šumava je pohoří na hranicích České republiky, Rakouska a německého Bavorska, náležící do geomorfologické oblasti Šumavská hornatina. Nejvyššího bodu dosahuje vrcholem Großer Arber (Velký Javor) v Německu. Na území Česka je nejvyšším vrcholem Plechý (1378 m), který je současně nejvyšším vrcholem rakouské části Šumavy. Část území byla vyhlášena národním parkem.

 

Původ názvu

 

Prvním názvem pro toto pohoří, který je historicky doložen, je Gabreta. Ve svých mapách jej použil řecký zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Toto jméno zřejmě pochází z jednoho z keltských jazyků a znamená Pohoří kozorožců. Kronikář Kosmas označuje toto pohoří jako Les d Dalimilově kronice je zmiňováno jako Bavorský les.

 

Italský historik uherského krále Matyáše Korvína, Antonio Bonfini, označuje toto pohoří ve své kronice Rerum Ungaricarum decades (1497), o dějinách Uher, jako Šumavu. Tehdy je tento název použit zřejmě poprvé a užívají jej pak také další spisovatelé, historikové a zeměpisci 17. stol., např. Bohuslav Balbín či Pavel Stránský. Název Šumava má původ v praslovanštině, kde výraz „šuma“ znamená hustý les, hvozd.

 

Němčina má pro pohoří název Böhmerwald. Němci pak někdy pro oblast pohoří ležícího v Německu používají název Bayerischer Wald (Bavorský les). Ke státní hranici s naší republikou v Německu sahá Nationalpark Bayerischer Wald  (Národní park Bavorský les) a Naturpark Oberer Bayerischer Wald (Přírodní park Horní Bavorský les).

 

 

Geomorfologie a geologie

 

Šumava je nejvyšší částí Šumavské hornatiny. Jihozápadní bavorské svahy jsou poměrně příkré, severovýchodní české svahy naopak přecházejí do Šumavského podhůří pozvolně.

Šumava je jedním z největších lesních porostů ve střední Evropě, s hlubokými lesy,  rozlehlými náhorní planinami, rašeliništi a ledovcovými jezery.

 

Společně s Šumavským podhůřím, Novohradskými horami a Novohradským podhůřím náleží Šumava do geomorfologické oblasti Šumavská hornatina, která je součástí Šumavské subprovincie.

 

Pohoří Šumavy je protáhlého tvaru a táhne se od severozápadu na jihovýchod v délce 190 km. Největší její šířka je 45 km. Na českém území zaujímá plochu 1671 km?. Na severozápadě je údolím Chodské Úhlavy oddělena od Českého lesa a na východě hraničí přes Vyšebrodský průsmyk s Novohradskými horami.

 

Člení se na 6 menších geomorfologických podcelků - Železnorudská hornatina v severozápadní části, Šumavské pláně ve střední části, Želnavská hornatina v severovýchodní části, Boubínská hornatina na severovýchodním okraji, Vltavická brázda v jihovýchodní části a Trojmezenská hornatina na jihovýchodním okraji Šumavy.

 

Nejvyšším vrcholem celého pohoří je Velký Javor, Großer Arber (1456 m) na německém území, nachází se asi 5 km západně od Bavorské Železné Rudy. Na německé straně poblíž hranic s ČR se nachází i druhý nejvyšší vrchol pohoří – Roklan, Großer Rachel (1453 m). V české části pohoří je nejvyšší horou Plechý (1378), který je současně nejvyšším vrcholem rakouské části pohoří.

 

Dalšími významnými vrcholy jsou Lužný (1373 m), Boubín (1362 m), Smrčina (1338 m), Poledník (1315 m), Černá hora (1315 m).

 

Na utváření pohoří mělo vliv několikeré vyzdvižení a několikeré zarovnání, rozlamování a rozrývání erozí. Převládajícími skupinami hornin jsou tak přeměněné a hlubinné vyvřeliny, ruly a granity. Odolnější horniny dnes vyčnívají nad okolní povrch jako bizarní skalní útvary a mohutné terénní vyvýšeniny. Ledovce zde zanechaly příkré skalní stěny ledovcových karů a morénové valy, které dosud zadržují jezerní vody. Působení ledovce modelovalo také horu Plechý. Kamenné moře se utvořilo na vrcholu Boubín. Některé rostlinné druhy přežívající z dob ledových se vyskytují na rozlehlých rašeliništích na Pláních.

 

 

Vodstvo

 

V šumavském pohoří pramení několik významných řek, např. Vltava, Otava, Úhlava, Blanice.

V nadmořské výšce kolem 1000 m jsou přirozená ledovcová jezera - Plešné jezero, Prášilské jezero, jezero Laka, Černé jezero, Čertovo jezero, v Bavorsku Roklanské jezero, Velké Javorské jezero a Malé Javorské jezero.

Klimatické podmínky

 

Průměrné roční teploty závisí na nadmořské výšce a pohybují se od 6 do 3 °C, výjimkou jsou některé inverzní oblasti. Absolutní šumavské minimum - 41,6 °C bylo naměřeno v r. 1987 v oblasti Jezerní slatě a maximum 36,8 °C v r. 1983 ve Vyšším Brodě. Průměrná relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 80 %. Roční úhrny srážek na hraničním hřebenu jsou až 1600 mm. Nejnižší roční úhrn srážek jsou na severovýchodních okrajích, 800 - 900 mm.

 

 

Národní park Šumava (NP)

 

Šumava je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě, je přezdívána „zeleným srdcem Evropy“. Už před sto lety, v r.1911 byla podána první žádost o vyhlášení národního parku na Šumavě. Až v r. 1963 byla česká strana Šumavy prohlášena Chráněnou krajinnou oblastí Šumava a její nejvzácnější lokality byly v r. 1991 vyhlášeny národním parkem. Národní park Šumava zaujímá plochu 68 064 ha a je tak největším národním parkem v České republice. Zbytek původně chráněné krajinné oblasti o rozloze 99 624 ha se stal ochranným pásmem národního parku. V r. 1990 vyhlásilo UNESCO část Šumavy o rozloze 167 000 ha Biosférickou rezervací.

 

Součástí chráněné oblasti je např. 5 ledovcových jezer - Plešné, Laka a Prášilské v rámci NP a Černé a Čertovo v rámci CHKO. Unikátní rezervací uprostřed Šumavy je Boubínský prales. Jeho některé stromy jsou staré až 400 let. Šumava byla také vyhlášena významným ptačím územím a ptačí oblastí.

 

Téměř celé území pokrývají lesy, horské lesy a horské smrčiny a jsou zde též rozlehlá rašeliniště. K původním rostlinám patří smrky a rovněž borovice, olše, bříza a líska patří k nejstarším vyskytujícím se rostlinám. Vyskytují se čtyři endemity - hořeček mnohotvarý český, oměj šalamounek, prstnatec májový rašelinný a zvonečník černý.

 

Flóra je typická středohorská středoevropská. Z fauny je významnou součástí fauna horských smrkových lesů. Mezi významné živočichy patří např. rys, tetřev hlušec, sýc rousný, datlík tříprstý, kos horský a tři druhy orlů. Šumavské vodní toky jsou významnou lokalitou výskytu vydry říční a bobra. V karech se vyskytuje endemický střevlík Šumavy.

 

 

Další zajímavosti a články

 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se...
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je...
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první....
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních...
 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např....
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu,...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata,...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy...

 

Ubytování Šumava

Přinášíme vám komplexní nabídku ubytování na Šumavě. Z naší pestré nabídky chat, chalup, penzionů, apartmánů, hotelů, kempů a rekreačních domů si určitě vyberete, ať už chcete o dovolené relaxovat u vody nebo chodit po ...

Pokračovat na Ubytování Šumava

Chaty a chalupy
     
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075